برای ثبت شکایت و یاهرگونه موارد مرتبط درخواست کنندگان می توانند از طریق شماره تلفنهای تماس ویا ایمیل به آدرس Info@Iranbizlist.com اقدام نمایند . خواهشمند است در هنگام ثبت شکایت مشخصات تماس و موضوع مورد پیگیری به وضوح توضیح داده شود.